Nõva valla pöördelised ajad – laual on mitu liitumisettepanekut

Nõva vallamaja.
Nõva vallamaja.

Nõva vallas on kiired ja pöördelised ajad, sest volikogu arutelus on mitu liitumisettepanekut. Võimalik on liitumine nii Lääne-Nigula, Padise kui ka Keila vallaga.

Vallavanema Deiw Rahumägi koostatud protokollist selgub, et 4. aprillil peetud Nõval haldusreformi komisjoni koosolekul osalesid Lääne-Nigula komisjoni liikmetest volikogu esimees Andres Kampmann, vallavanem Mikk Lõhmus, haldusreformi komisjoni esimees Andres Liiv ja noorsoo ja spordikomisjoni liige Risto Roomet.

Komisjoni liikmed andsid ülevaate Lääne-Nigula valla ootustest ja võimalustest, kinnitasid, et on avatud ja nõus meie protsessi abistama oma kogemuste baasil. Vajadusel on võimalus kaasata nende liikmeid meie koosolekutele ja aruteludele.

Andres Kampmann osutas asjaolule, et meie suurim murelaps on aeg, mis surub peale ja vastavalt regionaalministri poolt tehtud ettepanekule peab Nõva vald otsustama jaanipäevaks, missuguse liitumisettepanekuga minnakse liitumislepingu koostamisele. Kahte liitumislepingut ei ole mõttekas teha ja selleks ei jätku ka ressurssi.

Mikk Lõhmus rääkis haldusreformi seaduse vastuvõtmise protsessist ja kinnitas, et seadus tõenäoliselt võetakse vastu enne jaanipäeva ja rahvaarvu kriteeriumeid ei muudeta, erandeid ei tehta.

5000 elanikku on alampiir ja 11 000 oleks soovituslik rahvaaru piir. Vallavanem oli arvamusel, et tuleks alustada liitumisläbirääkimiste lepingu koostamisega, et selle projekti oleks võimalik juba augustikuu volikogudes arutada ja tegi ettepaneku vallale lähiajal liitumislepingu teeside ja lähteseisukohtade konkretiseerimisega ja rahvaarutelule panemisega.

Andres Liiv rõhutas veelkord, et rahvas peaks olema protsessi kaasatud, et neil oleks võimalus kaasa rääkida teeside arutelul, selleks tuleb korraldada rahvaarutelu.

Kuna läbirääkimiste käigus on moodustatud komisjonid, kellede töö on lõppjärgus, siis oleks võimalik liitumisteesid kindlasti siduda nende ettepanekutega.

Silja Silver arvas, et aluseks tuleks võtta valla arengukava.

Peeter Kallas kinnitas, et kõik need ettepanekud on teretulnud ja neid arvestatakse kui koostatakse liitumisläbirääkimiste ajakava.

Ülle Heinleht küsis, mis saab maakonnast, mis ülesandeid ta hakkab täitma ja kuhu tuleb uue maakonnakeskus?

Mikk Lõhmus informeeris, et praegu pole riigireformi käigus selge, mitu riikliku maakonda jääb ja mis on uue maakonna funktsioonid, kuid ta oli arvamusel, et praeguses maakonnas pakutavad avaliku halduse teenused kuskile ei kao, pigem nende kvaliteet peaks paranema.

Nõva vallavalitsus küsis avalikult rahva käest, kes soovivad olla Nõva elanike hulgast Padisega läbirääkimistel moodustavate komisjonide liikmed. Läbirääkimiste käigus juhtkomisjonidega otsustati Padisel moodustada kolm komisjoni:

  • Nõva vald juhib haridus- ja kultuurikomisjoni
  • Padise vald juhib sotsiaal-tervishoiukomisjoni
  • Vasalemma vald juhib majanduskomisjoni.

Komisjonide koosseisu võiks kuuluda igast vallast vähemalt kaks liiget. Otsustati Nõva valla poolsed komisjonide liikmed, kellest tärniga tähistatud on läbirääkijad Padise vallaga:

Haridus- ja kultuurikomisjon:

  • Virve Tauts* – töörühma juht, Õnne Rüütel*, Ivo Karindi* ja Janno Siimar.

Sotsiaal- ja tervishoiu komisjon:

  • Maire Koppelmaa*, Ülle Heinleht*, Silja Silver*, Milvi Kivistik* ja Margarita Erit.

Majanduskomisjon:

  • Peeter Kallas*, Deiw Rahumägi* ja Tarmo Heinleht.

Komisjonide ühine koosolek on 14. aprillil Padise vallamajas.

Vallavanem Deiw Rahumägi andis ülevaate hetkeseisust Harjumaa liitumisläbirääkimiste kohta ja tutvustas tekkinud uut situatsiooni. 31. märtsi seisuga on Keila valla volikogu teinud Nõva vallale ettepaneku alustada läbirääkimisi uue omavalitsuse moodustamiseks Keila valla, Keila linna, Paldiski linna, Vasalemma valla, Padise valla ja Nõva valla territooriumite baasil.

Uue moodustatav valla rahvastiku arvuks on 23 079 inimest. Nõva volikogu peab antud küsimust arutama oma istungil kahe kuu jooksul ettepaneku tegemisest.

Otsustati minna edasi läbirääkimiste töögruppide tööga ja kohtuda 14. aprillil Padisel ja seal arutada, kas antud kolme valla läbirääkimised lõpetada ja alustada uutega, kaasates sinna juba ka ülejäänud Lääne-Harjumaa vallad.

Liitumisläbirääkimiste tihedus ja ajaline surutus on tekitanud vajaduse ajalise graafiku kinnitamiseks, et oleks ülevaade komisjoni liikmetel endil ja oleks ka teada valla rahval, mis staadiumis läbirääkimised on. Selleks pakuti välja järgmine ajaline töögraafik, mis ka kinnitati.

Nõva Vallavalitsus koostab Nõva valla liitumisläbirääkimiste teesid liitumiseks Lääne-Nigula vallaga, arvestades töörühmade ja mõttetalgute kokkuvõtteid, Variku rahva koosoleku protokolli ja küsitluslehtedelt laekunud teavet. Vastav teeside projekt arutatakse läbi vallavalitsuses hiljemalt 18. aprilliks ja esitatakse need järgmisele volikogule teadmiseks.

Järgmine valla haldusreformi komisjon tuleb kokku 21. aprillil kell 17 vallamajas, kus arutatakse antud teesid läbi ja suunataks need rahvakoosolekule, mis peetakse 13. mail kell 16 Nõva koolimaja ruumides. Koosoleku eesmärgiks on tutvustada haldusreformi komisjoni poolt kooskõlastatud teese ja lisada juurde koosolekul kogukonna poolt tehtavad ettepanekud.

Padise läbirääkimiste järgmine kokkusaamine on Padisel 14. aprillil kell 14. Koosolekust võtavad osa kõik komisjonide liikmed ja juhtkomisjon.

Deiw Rahumägi

Nõva vallavanem

 

 

 

 

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.