Üle 7000 õpilased osaleb täna esimesel riigieksamil

eksam wiki

Täna kell 10 algab gümnaasiumides eesti keele riigieksam. See on riigieksameist esimene – järgnevad matemaatika ja võõrkeele eksam.

Eesti keel teise keelena kirjalik eksam on 27. aprillil ja eesti keel teise keelena suuline eksam 27.-29. aprillil.

 

Eesti keele eksamitöö koosneb kahest osast, millega hinnatakse õpilase funktsionaalset lugemis- ja kirjutamisoskust. Eesti keele eksam kui teise keele riigieksam, koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

Eesti keele ning eesti keele teise keelena eksami tulemus esitatakse punktidena. Õpilane on eksami sooritanud ja saab gümnaasiumi lõpetada, kui ta kogub eksamil vähemalt ühe punkti, mis on minimaalne positiivne tulemus.

Õpilasele, kes sooritab eesti keele teise keelena riigieksami ja saavutab vähemalt 60 protsenti maksimaalsest tulemusest, väljastatakse eesti keele B2-taseme tunnistus.

Õpilane, kes õpib eesti keelest erineva õppekeelega koolis või klassis ei pea sooritama eesti keele eksamit kui tal on olemas vastavalt Keeleseadusele väljastatud eesti keele oskuse C1-taseme tunnistus ning kui ta esitab vastava tunnistuse koolile hiljemalt jooksva õppeaasta 20. jaanuariks.

Matemaatika

Matemaatika kirjalik eksam on 19. mail. Alates 2014. aasta kevadest on matemaatika riigieksam gümnaasiumi lõpetamisel kohustuslik. Seejuures on õpilasel võimalus valida, kas teha kitsa matemaatika või laia matemaatika eksamitöö.

Õpilane on eksami sooritanud ja saab gümnaasiumi lõpetada, kui ta kogub eksamil vähemalt ühe punkti, mis on minimaalne positiivne tulemus.

 Võõrkeel

Inglise keel võõrkeelena B1/B2 tasemel kirjalik eksam on 3. mail. Inglise keel võõrkeelena B1/B2 tasemel  suuline eksam toimub 4.-6. ja 9.-10. mail.

Alates 2014. aasta kevadest on võõrkeele riigieksam või riigieksamiga võrdsustatud rahvusvaheline võõrkeeleeksam gümnaasiumi lõpetamisel kohustuslik.

Võõrkeele riigieksami sooritamisel on õpilasel kolm võimalust:

  • õpilane võib sooritada SA Innove vahendusel toimuva riigieksamiga võrdsustatud rahvusvahelise prantsuse, saksa või vene keele eksami B1- või B2-tasemel (edukas sooritamine annab rahvusvahelise keeleoskustunnistuse/ sertifikaadi);
  • õpilane võib valida riigi koostatava inglise keele riigieksami, mis mõõdab keeleoskust nii B1 kui B2-tasemel;
  • õpilane võib esitada riigieksamile registreerimisel varem sooritatud vähemalt B1-tasemel keeleoskust tõendava dokumendi omal kulul sooritatud ja riigi poolt tunnustatud rahvusvaheliselt inglise, prantsuse, saksa või vene keele (võõrkeelena) eksamilt.

Iseseisva keelekasutaja taseme (B1 või B2-tase) saavutamine on gümnaasiumi õppekava järgi gümnaasiumilõpetajate eeldatav keeleoskuse tase.

Õpilane, kes kogub eksamil vähemalt ühe (1) punkti ja saab alla konkreetse keeleeksamiga määratud keeletaseme saavutamist nõudva punktimäära, saab gümnaasiumi lõpetada, aga talle ei anta keeletaseme tunnistust.

 Õpilane, kes sooritab inglise keele riigieksami ja saab

  • 50 ‒ 74 protsenti maksimaalsest tulemusest, saavutab B1-keeletaseme,
  • 75 ‒ 100 protsenti maksimaalsest tulemusest, saavutab B2-keeletaseme.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.