Lugeja küsib: Soovime koolivaheajaks tööle võtta 10-aastase alaealise, millega peame arvestama?

Lugeja küsib: Soovime koolivaheajaks tööle võtta 10-aastase alaealise, millega peame arvestama?

Vastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist Helena Ilves: Alaealise töötamine peab olema ohutu tema tervisele ja võimaldama hariduse omandamist. Tööd peavad olema lihtsad ja noorele jõukohased. Tagamaks alaealiste kaitse töösuhetes, on nende töötamine eraldi reguleeritud ja sisaldab piiranguid nii vanusele kui tehtavale tööle.

10-aastase alaealise tööle võtmisel peate arvestama, et töölepingu seaduse § 7 lg 4 kohaselt on 7–12 aastastel alaealistel lubatud teha ainult kerget tööd kultuuri, kunsti, spordi või reklaamitegevuse alal, eelkõige võib ta töötada etendusasutuse töös loomingulise töötajana või modellina. Näiteks võib astuda üles reklaamikampaanias, esineda rolliga teatrietenduses või osaleda erinevates kultuuriprojektides. Hooajatöödele, näiteks marjade korjamine, rohimine, kastmine või istutamine, 7-12 aastast alaealist tööle võtta ei tohi.

Alaealisele töötajale on kehtestatud lühendatud tööaeg, mis tuleneb vajadusest kaitsta alaealise tervist ning anda piisavalt aega hariduse omandamiseks. 7-12-aastane alaealine võib töötada 3 tundi päevas ja 15 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul, kusjuures ületunnitöö tegemine on keelatud. Samuti on keelatud alaealise töötamine kella 20.00–06.00 vahelisel ajal. Sellest reeglist võimaldab seadus teha erandi vaid olukorras, kus alaealine teeb täiskasvanu järelevalve all loomingulist tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamialal kella 20.00 kuni 24.00. Et kindlustada koolikohustuslikule alaealisele võimalus õppetööks välja puhata, ei tohi ta töötada rohkem kui pool igast oma koolivaheaja pikkusest.

Töölepingu sõlmimiseks alaealisega on vajalik saada erinevad nõusolekud. Lisaks alaealise seadusliku esindaja (lapsevanema) nõusolekule, tuleb 7 kuni 14-aastase alaealise töötamiseks tööandjal taotleda ka tööinspektori nõusolekut. Kindlasti tuleb töölepingu sõlmimisel arvesse võtta ka lapse enda tahet – tööleping sõlmitakse lapse, mitte lapsevanemaga. Kui tööinspektoril tekib kahtlus lapse tegelikus soovis töötada, võib ta asja lahendamisse kaasata lastekaitsetöötaja.

Oluline on, et nõusolekut hakataks taotlema enne alaealise tööle asumist. Taotluse esitamisel peab tööandja esitama iseenda, alaealise ja tema esindaja kontaktandmed, alaealise sünniaja ja vanuse ning andmed koolikohustuslikkuse kohta, samuti andmed töösuhte kestuse, tööaja, töötasu, töökoha, tööülesannete, tööga seotud riskide ning alaealise ohutuse ja tervise kaitseks rakendatud abinõude kohta. Taotluse saamisel hindab tööinspektor kõiki neid asjaolusid ja otsustab kas töötingimused on alaealisele töötamiseks sobilikud.

Tööinspektor teeb oma otsuse nõusoleku andmise või andmisest keeldumise kohta kümne tööpäeva jooksul. Kui taotluse hindamisel selgub, et pakutav töö on 10-aastasele ohtlik ja ei kuulu lubatud tööde nimekirja, siis keeldub tööinspektor nõusoleku andmisest ja alaealist tööle võtta ei saa.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.