Lääne Elu rikkus head ajakirjandustava – loe, millega kaebaja rahul ei olnud

Pressinõukogu arutas Aita Mölderi kaebust Lääne Elus 12. aprillil 2016 ilmunud artikli „Kunstiühing Pallas: Helju Sarnet Zaurami kunstiteosed tuleb tagastada“ peale ja otsustas, et leht rikkus head ajakirjandustava.

Artikli puhul on tegemist kunstiühing Pallas esimehe Enn Lillemetsa avaliku kirjaga, mille Lääne Elu avaldas. Avalikus kirjas taotletakse Aita Mölderilt Helju Sarnet Zauramile ja Pallasele teoste tagastamist.

Aita Mölder kaebas Pressinõukogule, et avalik kiri sisaldab valeinfot ja rikub tema mainet. Kaebaja märgib, et ei ole midagi kelleltki varastanud ja teda ei ole tunnistatud üheski kriminaalmenetluses kahtlustatavaks ega süüdistatavaks. Kaebaja ei ole rahul, et veebis on avaliku kirja juures anonüümsed kommentaarid, mis teda mustavad. Samuti ei ole kaebaja rahul, et temalt ei küsitud kommentaari enne kirja avaldamist ja pärast ilmumist leidis kaebaja, et ei ole mõistlik avalikku sõnasõtta enam laskuda.

Lääne Elu vastas Pressinõukogule, et leht on korduvalt käsitlenud vaidlust maalide omandiõiguse üle ja Aita Mölder on saanud oma seisukohti mitu korda selgitada. Toimetus lisas, et sel põhjusel ei küsitud avaliku kirja ilmumise eel ka kaebaja kommentaari. Lääne Elu selgitas, et toimetuse töötajad on püüdnud kõikide nende käsutuses olevate vahenditega kontrollida Enn Lillemetsa süüdistusi Aita Mölderi vastu. Leht leiab, et kaebaja etteheide ebatäpse info avaldamise kohta on alusetu. Lääne Elu lisas, et ei ole käsitlenud Aita Mölderit vargana ega kurjategijana, samuti pole seda teinud Enn Lillemets oma avalikus kirjas.

Pressinõukogu otsustas, et Lääne Elu rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu hinnangul on avalikus kirjas olev süüdistus kaebaja aadressil uue tasandi sisse toomine teemasse (süüdistus kunstniku teoste omastamises), samuti puudus kirja avaldamiseks ajaline faktor ja seetõttu oleks pidanud võtma kommentaari ka kaebajalt.

Pressinõukogu aseesimees Sulev Oll


Aita Mölderi kaebus Pressinõukogule

Lääne maakonna ajaleht Lääne Elu avaldas 12.04. 2016 kl 07.01 veebilehes ja 12.04.2016 ajalehe paberväljaandes kunstiühingu Pallas esimehe Enn Lillemetsa avaliku kirja, milles on valeteavet ja mis rikub kaebuse esitaja Aita Mölderi (edaspidi Kaebaja) mainet.

Arvamusküljel ilmunud kirjutis kandis nime „Kunstiühing Pallas: Helju Sarnet Zaurami kunstiteosed tuleb tagastada”.

Lääne Elu on oma tegevuses jämedalt eksinud järgmiste Eesti ajakirjanduseetika koodeksi punktide vastu:

1.4 Ajakirjanik vastutab oma sõnade ja loomingu eest. Ajakirjandusorganisatsioon kannab hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon.

Kaebaja hinnangul ei kandnud ajaleht Lääne Elu hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon. Lääne Elu ei küsinud Kaebajalt enne Enn Lillemetsa kirja avaldamist kommentaari ega kontrollinud või täpsustanud, kas Enn Lillemetsa süüdistused on tõesed. Andmeid kontrollimata levitas Lääne Elu nii 12.04.2016 veebilehes kui 12.04.2016 ajalehe paberväljaandes eksitavat informatsiooni.

1.5 Ajakirjandus ei tohi oma tegevusega kellelegi tekitada põhjendamatuid kannatusi, veendumata, et avalikkusel on tõesti vaja seda informatsiooni teada.

Kaebaja: hinnangul tekitas Lääne Elu oma veebilehel ja paberväljaandes Enn Lillemetsa kirja avaldades Kaebajale ebaproportsionaalseid ja põhjendamatuid kannatusi. Kaebajat on lehes avaldatud kontrollimata sisuandmetega kirjas süüdistatud sisuliselt varguses, kuigi Kaebaja ei ole midagi kelleltki varastanud. Veel enam: Kaebaja ei ole tunnistatud üheski kriminaalmenetluses kahtlustatavaks ega süüdistatavaks. Veebilehes ja ajalehe paberväljaandes avaldatud artiklite all on hulk ebameeldiva ja solvava sisuga anonüümseid kommentaare, mis mustavad Kaebajat. Lääne Elu pole neid tänaseni veebikommentaariumist eemaldanud, jätkates sellega Kaebaja hea nime ja maine rikkumist.

3.5. Toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust. Ka juhul kui avaldatava/edastatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja, kontrollib toimetus oluliste faktide tõesust.

Kaebaja on seisukohal, et Lääne Elu ei kontrollinud enne Enn Lillemetsa kirja avaldamist kirjas sisalduva info tõesust ja allika usaldusväärsust. Enn Lillemets on antud teemas isiklike huvidega ja Lääne Elu on ainult Enn Lillemetsa ühepoolseid seisukohti avaldades erapoolik.

4.2.Konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled.

Kaebaja kinnitab, et ajaleht Lääne Elu ei ole ära kuulanud kõiki osapooli. Kaebajalt ei küsitud Enn Lillemetsa kirja avaldamise eel kommentaari ega võimaldatud Kaebajal end kaitsta või selgitusi anda. Alles peale seda, kui avalik kiri oli lehes ilmunud ja veebis avaldatud, helistas Kristjan Kosk ja küsis Kaebajalt kommentaari. Ilmselgelt oli Kaebaja kommentaari küsimine hilinenud, mainekahju oli tekitatud, ajalehe erapoolik ja pahatahtlik käitumine oli toimunud ning Kaebajal polnud mõistlik mistahes selgitusega või kommentaariga avalikku sõnasõtta laskuda.

4.4. Ajakirjandus ei või inimest käsitleda kurjategijana enne sellekohast kohtuotsust.

Kaebaja selgitab, et ajalehe Lääne Elu veebileht ja paberväljaanne on Enn Lillemetsa kirja avaldades levitanud süüdistusi, et Kaebaja on teinud midagi seadusevastast või ebaeetilist. Kaebaja pole seda teinud, Enn Lillemetsa süüdistused on kontrollimata ja paljasõnalised faktiväited. Endast lugupidav ajakirjandusväljaanne hoiduks taoliste kontrollimata faktiväidete avaldamisest eriti juhul, kui ajalehe peatoimetaja on ise ajakirjanduse pressinõukogu liige.

12.04.2016 ilmunud artikkel kui ka 09.04.2016 ilmunud Enn Lillemetsa kiri süüdistavad isikuliselt Aita Mölderit. Ent Aita Mölderi valduses ei ole ühtegi Helju Zaurami maali. Kunstnik Helju Zauram andis ise oma maalid MTÜ-le Läänemaa Kunstivara eesmärgiga neid eksponeerida Haapsalu linna Hooldusravi haiglas. Siinjuures tuleb järgida fakte: Aita Mölder ei ole MTÜ Läänemaa Kunstivara vara omanik, vaid MTÜ juhatuse liige.

MTÜ Läänemaa Kunstivara põhikirja punkt 1.5 sätestab, et Ühing ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorganite liikmetele. Punkt 6.3 sätestab, et Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle mittetulundusühingute nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

Kaebaja on seisukohal, et järjepidevalt on Lääne Elus avaldatud lugudes 12.04.2016 ja Enn Lillemetsa 09.04.2016 saadetud meilikirjas püütud jätta muljet, et Aita Mölder on käitunud ebaeetiliselt ja kasutanud ära maalide autori Helju Zaurami tervislikku seisundit või heausksust. Puuduvad mistahes faktid, mille põhjal võiks Aita Mölderi tegevusest eeltoodut järeldada. MTÜ Läänemaa Kunstivara on Helju Zaurami maale eksponeerinud Haapsalu Hooldushaiglas autori loal ja teadmisel, kusjuures vaidlusaluste maalide autor ise viibib ravil sealsamas haiglas.

Aita Mölder esindab MTÜd Läänemaa Kunstivara kui juhatuse liige ning ei Kaebaja ega MTÜ Läänemaa Kunstivara ei ole seadust rikkunud.

5.1. Kui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris või saates.

Kaebaja leiab, et Lääne Elu ei võimaldanud Kaebajale samas paberlehe numbris kommentaari, kuigi Enn Lillemets avaldas tema vastu tõsiseid süüdistusi.

 

 

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.