Maavanem võttis vastu Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee teemaplaneeringu

Lääne maavanem võttis 29. juulil vastu teemaplaneeringu “Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine”. Teemaplaneeringuga reserveeritakse raudtee rajamiseks ja toimimiseks vajalik maa-ala Lääne maakonnas.

Planeeritav raudteetrass kulgeb läbi Lääne-Nigula ja Ridala valla ning Haapsalu linna. Teemaplaneeringuga kavandatakse raudteetrassi koridor, kuhu peab hilisema projekteerimise käigus mahtuma raudtee koos kaitsevööndi ja nähtavuskolmnurkadega.

Lisaks määratakse teemaplaneeringuga peatuskohtade, raudteeületuskohtade ning elektriraudtee toimimiseks vajaliku infrastruktuuri soovituslik asukoht. Raudteetrass on kavandatud maksimaalses ulatuses olemasolevale raudteetammile selliselt, et see võimaldaks projektkiirust kuni 160 km/h. Lääne maakonnas on planeeritava raudteetrassi pikkus ca 49,5 km.

Eri raudtee asukohti kaaluti Lääne-Nigula vallas Taebla aleviku lähiümbruses ja Haapsalu linnas. Taebla puhul osutus eelistatuks õgvendatud ajalooline raudteetrass. Riisipere-Haapsalu ja Haapsalu-Rohuküla raudteelõikude ühendamiseks Haapsalu linnas valiti välja nn otseläbimurre.

Teemaplaneeringuga samal ajal on koostatud ka keskkonnamõju strateegiline hindamine, kus on kirjeldatud raudtee rajamisega kaasnevaid olulisi mõjusid ning nende leevendamise meetmeid. Näiteks on ohutuse suurendamiseks ette nähtud mitme täiendava kergliiklustee loomine ning soovitus, et raudteeületuskohtade rajamisel kasutatakse maksimaalseid võimalikke turvameetmeid.

Raudtee kaitsevöönd ulatub rööpme teljest, mitmeteelistel raudteedel ja jaamades äärmise rööpme teljest, 30 meetri kaugusele. Trassikoridori määramisel on kaitsevööndile lisatud 5-meetrine puhverala ehk raudteetrassi nihutamisruum.

Lõikudes, kus raudtee jääb olemasolevale tammile, on planeeritud trassikoridori laiuseks raudtee teljest mõlemale poole 35 m, kokku 70 m.

160 km/h kiiruse saavutamiseks on vaja raudteed õgvendada 9 kohas, valdavalt on tegu metsa- või põllumaaga. Õgvendatud lõikudes ulatub trassikoridor nii õgvendatud kui ka olemasoleva raudteetammi keskteljest 35 m mõlemale poole (lisaks kahe trassi vahele jääv ala).

Kas ja millises ulatuses õgvendused rajatakse, selgub alles ehitusprojekti koostamise käigus. Teemaplaneering võimaldab kasutada ka ainult olemasolevat raudteetammi.

Juhul, kui projekteerimise käigus selgub, et raudteetrassi õgvendamine on siiski otstarbekas, tehakse maaomanikele ettepanek õgvenduse ehitamiseks vajalik maa riigile müüa. Riigi poolt ülesostmisele ei kuulu kogu raudtee trassikoridori jääv maa, vaid otseselt raudtee ehitamiseks ja toimimiseks vajalik maa (raudteetammi lähiümbrus).

Üldjuhul on vajalik osta maa, mis jääb raudtee keskteljest 15-20 m kaugusele. Erandiks on juhud, kus raudteest tulenevalt halveneb märgatavalt või muutub ebamõistlikuks järelejäänud kinnisasja kasutamine.

Ehitamiseks vajalike maade ostmiseks peetakse maaomanikega läbirääkimisi, mille eesmärk on saavutada maa ostmise tingimustes kokkulepe.

Kuni teemaplaneeringu elluviimiseni (raudtee ehituseni) saab trassikoridori jäävaid maaüksusi edasi kasutada nende senise sihtotstarbe järgi, senist maakasutust planeering koheselt ei kitsenda. Teemaplaneeringus seatud trassikoridori kasutamise tingimusi tuleb järgida juhul, kui kinnistu seniseid ehitustingimusi või sihtotstarvet soovitakse muuta või kui asutakse koostama uusi planeeringuid või projekteerimistingimusi.

Pärast raudtee valmimist kehtivad raudteel ja selle kaitsevööndis seadusest tulenevad kitsendused. Raudtee kaitsevööndis (30 m raudtee välimise rööpme teljest) on keelatud ohustada raudteeliiklust ja takistada nähtavust raudteel. Raudtee kaitsevööndis kehtivad piirangud tulenevad ehitusseadustiku §73.

Teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek on 17. augustist 15. septembrini 2016. aastal.

Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti:

· Lääne-Nigula vallavalitsuses (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik)

· Ridala vallavalitsuses (Lossi 4, Uuemõisa)

· Haapsalu linnavalitsuses (Posti 34, Haapsalu)

· Lääne maavalitsuses (Lahe 8, Haapsalu)

Elektrooniliselt on planeeringumaterjalid kättesaadavad Lääne maavalitsuse veebilehel aadressil: http://laane.maavalitsus.ee/riisipere-haapsalu-rohukula.

Kogu avaliku väljapaneku kestel (17. august – 15. september) saab esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi teemaplaneeringu ja KSH aruande kohta aadressile: Lääne maavalitsus, Lahe 8, 90503 Haapsalu või e-postiga aadressile info@laane.maavalitsus.ee.

Pärast avalikku väljapanekut toimuvad avalikud arutelud:

· Lääne-Nigula valla osas – 28. septembril kell 17 Lääne-Nigula vallavalitsuses (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik)

· Ridala valla ja Haapsalu linna osas – 29. septembril kell 17 Lääne maavalitsuses (Lahe 8, Haapsalu)

Liivi Ollino
avalike suhete peaspetsialist
Lääne maavalitsus

One Response to "Maavanem võttis vastu Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee teemaplaneeringu"

  1. Eedu   2. aug. 2016 at 07:02

    Raudteel pole sellisel kujul mõtet nagu planeeritud. 12 tühja bussi sõidavad päevas Haapsalu- Tallinna vahet. Tühjad sellepärast et peatused on ainult teatud km tagant ehk alevikes. Külad ja väiksemad kogukonnad on määratud hävitamisele. Näiteks Herjavast ei saa sellest aastast enam Tallinna arstile. Selleks pead kulutama terve päeva. Ühistranspordi liiklust on vähendatud ka Haapsaluga. Kas see ongi maaelu hävitamise programm. Maavanemal puudub arusaam maal elavate kodanike vajadustest. Temal on tähtis kiirus, mitte inimesed.

    Vasta

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.