Järgmisel nädalal algab Ridalas ja Haapsalus ühinemise rahvahääletus / Референдум об объединении Ридала и Хаапсалу

ridala_ja_haapsaluAjavahemikul 14.–20. november toimub Haapsalu linnas ja Ridala vallas rahvaküsitlus, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus kavandatava ühinemise kohta. Küsitlusel saavad osaleda kõik 16aastased ja vanemad valimisõiguslikud Haapsalu ja Ridala linna elanikud.

Ühinenud omavalitsuses:

 • Sotsiaaltoetuste maksmise võimalused laienevad elanikule soodsamas suunas ja on paindlikumad.
 • Pensionäride sõidusoodustus laieneb kõigile ühinenud omavalitsuse pensionäridele.
 • Lapsevanemad saavad taotleda lasteaiakohti ükskõik millisesse ühinenud omavalitsuse lasteaeda.
 • Lapsevanemad saavad valida lapsele kodulähedasema kooli.
 • Laste õpikeskkond muutub kõikides koolides kaasaegsemaks ja kvaliteetsemaks.
 • Lastel on laiemad võimalused osaleda huvihariduses.
 • Õpilaste sõidusoodustus laieneb võrdselt kõigile ühinenud omavalitsuse õpilastele.
 • Haapsalu muusikakool saab uued, kaasaegsed ja renoveeritud ruumid paremini ligipääsetavas asukohas kesklinnas.
 • Osa ühinemisrahasid suunatakse seltsimajade kordategemisse.

Kogu info ja dokumendid ühinemisläbirääkimiste kohta leiad www.ridalajahaapsalu.ee


Rahvaküsitlus Haapsalu linnas

Ajavahemikul 14.–20. novembrini 2016 tehakse Haapsalu linnas rahvaküsitlus, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus Ridala valla ja Haapsalu linna kavandatava ühinemise kohta. Küsitlusel saavad osaleda kõik 16aastased ja vanemad valimisõiguslikud Haapsalu linna elanikud.

Küsitlus tehakse küsitluspunktis 18.–20. novembril 2016 alljärgnevail kellaaegadel:

18. novembril kell 12–20,
19. novembril kell 10–18,
20. novembril kell 10–18.

Küsitluspunkt asub Haapsalu kultuurikeskuses (Posti 34, Haapsalu).

Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonnas VOLIS aadressil www.volis.ee algusega 14. novembrist kell 8 kuni 17. novembrini kell 20.

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas tehtaval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb esitada taotlus komisjonile hiljemalt 20. novembriks kell 15.

Komisjoni kontaktandmed: Marina Kallas, tel 5564 6060, e-post marina.kallas@haapsalulv.ee.


Rahvaküsitlus Ridala vallas

Ajavahemikul 14.–20. novembrini 2016 tehakse Ridala vallas rahvaküsitlus, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus Ridala valla ja Haapsalulinna kavandatava ühinemise kohta. Küsitlusel saavad osaleda kõik 16aastased ja vanemad valimisõiguslikud Ridala valla elanikud.

Küsitlus tehakse küsitluspunktis 18.–20. novembril 2016 alljärgnevail kellaaegadel:

18. novembril kell 12–20,
19. novembril kell 10–18,
20. novembril kell 10–18.

Küsitluspunkt asub aadressil Uuemõisa mõisahoone, Lossi tn 4, Uuemõisa alevik.

Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonna VOLIS kaudu 14.–17. novembril 2016 kell 8–20 aadressil www.volis.ee.
Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas tehtaval küsitlusel, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb esitada taotlus komisjonile hiljemalt 20. novembriks kell 15.

Rahvaküsitluse tegemiseks on moodustatud viieliikmeline komisjon.

Komisjoni kontakttelefonid 472 4440, 521 1474.


Референдум об объединении Ридала и Хаапсалу

 При объединенном самоуправлении:

 • Возможности по выплате социальных пособий расширятся в более выгодную для жителей сторону и станут более гибкими.
 • Льгота пенсионеров на проезд будет распространяться и на всех пенсионеров объединенного самоуправления.
 • Родители смогут ходатайствовать о месте в любом детском саду объединенного самоуправления.
 • Родители смогут выбрать для ребенка школу, расположенную ближе всего к дому.
 • Учебная среда во всех школах станет более современной и качественной.
 • Для детей будут доступны более широкие возможности для участия в образовании по интересам.
 • Льгота учеников на проезд будет одинаково распространяться на всех учеников объединенного самоуправления.
 • Хаапсалуская музыкальная школа получит новые, современные и реновированные помещения в более доступном месторасположении в центре города.
 • Часть денег, полученных в рамках поддержки объединения, будет направлена на ремонт народных домов.

Всю информацию и документы о переговорах об объединении вы найдете на сайте www.ridalajahaapsalu.ee


Народный опрос в городе Хаапсалу

В период с 14 по 20 ноября 2016 года в городе Хаапсалу будет проведен опрос населения, цель которого – выяснить мнение жителей о планируемом объединении волости Ридала и города Хаапсалу. В опросе могут принять участие все имеющие право голоса жители города Хаапсалу от 16 лет и старше.

Опрос будет проводиться в опросном пункте с 18 по 20 ноября 2016 года в следующие часы:

18 ноября – с 12.00 до 20.00,
19 ноября – с 10.00 до 18.00,
20 ноября – с 10.00 до 18.00.

Опросный пункт находится в культурном центре Хаапсалу (Пости, 34, Хаапсалу).

Электронный опрос пройдет в интернет-среде VOLIS по адресу www.volis.ee с 8.00 14 ноября до 20.00 17 ноября.

Если по состоянию здоровья или по какой-либо иной уважительной причине человек не может принять участие в проводимом опросе непосредственно, можно ходатайствовать о заполнении опросного листа дома. Для этого следует не позднее 15.00 20 ноября подать в комиссию ходатайство.

Контактные данные комиссии:

Марина Каллас, тел.: 5564 6060, эл. почта marina.kallas@haapsalulv.ee.


Народный опрос в волости Ридала

В период с 14 по 20 ноября 2016 года в волости Ридала будет проведен опрос населения, цель которого – выяснить мнение жителей о планируемом объединении волости Ридала и города Хаапсалу. В опросе могут принять участие все имеющие право голоса жители волости Ридала от 16 лет и старше.

Опрос будет проводиться в опросном пункте с 18 по 20 ноября 2016 года в следующие часы:

18 ноября – с 12.00 до 20.00,
19 ноября – с 10.00 до 18.00,
20 ноября – с 10.00 до 18.00.

Опросный пункт находится по адресу: здание мызы Ууэмыйза, ул. Лосси, 4, поселок Ууэмыйза.

Электронный опрос пройдет в интернет-среде VOLIS с 14 по 17 ноября, с 8.00 до 20.00, по адресу www.volis.ee.

Если по состоянию здоровья или по какой-либо иной уважительной причине человек не может принять участие в проводимом опросе непосредственно, можно ходатайствовать о заполнении опросного листа дома. Для этого следует не позднее 15.00 20 ноября подать в комиссию ходатайство.

Для проведения опроса населения образована комиссия из пяти человек.

Телефоны для связи с комиссией: 472 4440, 521 1474.

 

 

 

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.