Vaata, kui palju töötuid on igas Läänemaa omavalitsuses ja kus noorte seas pole ühtegi registreeritud töötut

screen-shot-2016-11-12-at-13-17-4331. oktoobri seisuga oli Läänemaal 554 registreeritud töötut. Enim töötuid oli suurimas omavalitsuses Haapsalus – 230. Naisi oli Haapsalus töötute hulgas 121, mehi 109. Umbes sama töötu naiste ja meeste suhe on kogu Läänemaal.

Meeste hulgas oli ülekaalukalt enim töötuid (70) vanuserühmas 25-54. 16-24-aastasi töötuid oli 19, 55-aastasi ja vanemaid 20.

Naiste seas oli samuti enim töötuid 25-54-aastaste hulgas (77). 16-24-aastasi töötuid naisi oli 20, 55-aastasi ja vanemaid 32.

Töötute koguarvult järgnes Haapsalule Lääne-Nigula vald, kus oli oktoobri lõpus 83 registreeritud töötut.

Lääne-Nigulale järgnes Ridala vald 76 töötuga.

25-54-aastaste seas on töötus probleemiks kõigis Läänemaa omavalitsustes.

Positiivselt poolelt jääb silma, et noorte seas on töötus suhteliselt väike. Näiteks Kullamaal, Martnas ja Vormsil pole registreeritud ühtegi 16-24-aastast töötut meest. Vaid üks selles vanusevahemikus töötu mees on registreeritud Hanilas, Noarootsis ja Nõval.

Sama vanuserühma naiste hulgas pole töötuid Lihula vallas, Martnas, Noarootsis ja Nõval.

Läänemaal töö leidmine pole just kergete killast ettevõtmine. Töötukassa lehel on Läänemaal pakutavaid töökohti mitu korda vähem kui siinseid töötuid. Vaata tööpakkumisi siit.


Eestis oli ligi 27 000 registreeritud töötut

Töötukassa teatel oli oktoobri lõpus  töötuna registreeritud 26 914 inimest ehk 4,2% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 4882. Registreeritud töötute arv oktoobris võrreldes eelneva kuuga veidi suurenes nii sesoonsete tegurite kui ka käimasoleva töövõimereformi mõjul.

Kõrgeim oli oktoobris registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (10,0%) ja Valgamaal (8,2%) ning madalaim Tartumaal (3,0%) ja Harjumaal (3,1%). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid oktoobri lõpus lihttöölised (21%), teenindus- ja müügitöötajad (18%) ning oskustöötajad ja käsitöölised (17%).

Oktoobrikuu jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks septembrikuuga võrreldes vähem uusi tööpakkumisi. Samas oli oktoobris lisandunud tööpakkumiste arv 37% suurem aastatagusest arvust. Kuu jooksul lisandus 4244 uut tööpakkumist, millest 54% sisestati töötukassa portaali (http://tootukassa.ee ) kaudu. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 9937. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele, seadme- ja masinaoperaatoritele ja koostajatele ning oskustöötajatele ja käsitöölistele pakutavad töökohad (kõigil 21%).

Oktoobrikuus sai töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3533 inimest (sealhulgas 443 vähenenud töövõimega inimest). Tööalasel koolitusel osales oktoobris 3482 ja tööotsingu töötoas 1129 inimest. Tööpraktikal osales 926, tööharjutusel 560 ning tööklubis 845 inimest.

Karjäärinõustamise teenust osutati 1842 korral. Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti oktoobris 1207 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 24 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 30 uut töökohta. Palgatoetusega oli oktoobris töötamas 1339 inimest. Lisaks osales veel 4464 inimest erinevates teistes aktiivsetes meetmetes. Vähenenud töövõimega inimeste teenustest osales tööalasel rehabilitatsioonil 710 inimest, kogemusnõustamisel 4 inimest, kaitstud töö teenust osutati 58 inimesele ning töölesõidu toetust sai 16 inimest. Vähenenud töövõimega inimesed osalesid ka teistel tööturuteenustel – kokku alustas teenusel osalemist 941 inimest.

Töötukassa maksis oktoobris töötuskindlustushüvitist 10 140 inimesele ehk 33% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 433 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,7 miljoni euro. Ligikaudu 137 euro suurust töötutoetust sai oktoobris 6975 inimest ehk 22% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa oktoobris 537 inimesele. Keskmine oktoobris määratud hüvitis oli 1606 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 977 000 euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa oktoobris 7 inimesele, mis on senini väikseim kuine määramiste arv. Keskmine määratud hüvitis oli oktoobris 2439 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 61 tuhande euro.

Töövõime hindamise taotlusi esitati oktoobris 948. Kuu jooksul määrati osaline töövõime 450 ja puuduv töövõime 153 inimesele, töövõime ei olnud vähenenud 183 inimesel.** Töövõimetoetust maksti oktoobris 1 346 inimesele kogusummas 250 tuhat eurot.*** Tööandjate esitatud taotluste alusel hüvitati sotsiaalmaks 19 569 vähenenud töövõimega töötaja eest. Tööandjate eest väljamakstud sotsiaalmaksu summa oli oktoobris 2,43 miljonit eurot.


* Registreeritud töötuse statistika tugineb administratiivandmetele ehk kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud. Üldise töötuse, hõive ja mitteaktiivsuse kohta Eestis teeb statistikat Statistikaamet, kes viib selleks läbi kvartaalset tööjõu-uuringut.
**Töövõime hindamise taotluse osas tehakse otsus tehakse 30 tööpäeva jooksul taotluse saamisest.
*** Töövõimetoetuse taotluse osas tehakse otsus peale otsust töövõime hindamise kohta.

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.