VALIMISLUBADUSED / KAJA ROOTARE: Sotsiaaltööst enne ja pärast ühinemist

Kaja Rootare, Haapsalu aselinnapea
HARI kandidaat nr 127


Omavalitsuste töö eesmärk on tagada oma elanikele võimalikult hea elukeskkond, turvalisus ja heaolu. Turvalisus ei tähenda pelgalt füüsilist keskkonda, vaid ka eluks vajalike teenuste olemasolu, kättesaadavust ning eneseteostuse võimalusi kõigile vanusegruppidele.

Kaja Rootare.

Sotsiaalhoolekanne on suunatud isiku suutlikkusele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt. See on üks osa elanikele suunatud teenustest ning tihedalt seotud teiste valdkondadega ja on neist ka sõltuv.

Elame ühes õigusruumis ning seetõttu ei saa väga suurtest ja põhimõttelistest erinevustest sotsiaalhoolekandes rääkida. Loodav omavalitsus on seadnud eesmärgiks sotsiaaltoetuste ja -teenuste kehtestamise ühesugustel alustel kogu omavalitsuse piires.

Vaatamata sellele, kas inimene elab linnas või maal, peab vajaduse korral olema talle kättesaadav kodu-, tugiisiku-, isikliku abistaja, üldhooldus-, varjupaiga- ja turvakoduteenus, aga ka sotsiaaltransporditeenus, täisealise isiku hooldus, eluruum ning erinevad nõustamisteenused.

Haapsalu linnas osutavad sotsiaalteenuseid Haapsalu Sotsiaalmaja (koduteenused, supiring, turvakodu, sotsiaaltransport, tugiteenused, erihoolekandeteenused, huvialaringid ja päevakeskus) ja Haapsalu Hoolekandekeskus (asenduskoduteenus, laste turvakodu, tugiteenused, erihoolekandeteenused). Üldhooldusteenust osutab Läänemaa Haigla.

Mittetulundusühingutest pakuvad teenuseid Sotsiaalhoole Ühing (varjupaik), Läänemaa Naiste tugikeskus, Toidupank, Samaaria Eesti Misjon, Läänemaa Kriisikeskus jne.

Mõistlik on teenuseid edasi arendada juba olemasolevate asutuste ja/või organisatsioonide ning isikute toel ja keskselt.

Tugiteenuste arendamisel eakatele ja puuetega inimestele on toeks projekt „Läänemaa vajaduspõhised ühtlustatud hoolekandeteenuse“, millega on liitunud nii Haapsalu kui ka Ridala.

Erihoolekandeteenuste arendamiseks osaleb Haapsalu linn projektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil“.

Haapsalu Sotsiaalmajas on alustanud tööd lisaks erivajadustega isikute igapäevaelu toetamisele ja toetatud töö teenuse osutamisele ka keskus autismispektri häiretega raske või sügava intellektipuudega täisealistele klientidele.

Koostöös Töötukassaga pakume tööharjutust tööturult pikalt eemal olnud inimestele.

Haapsalu Hoolekandekeskus osutab lisaks asenduskoduteenusele ka tugiisiku- ja lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega lastele ning peretugiteenust.

Käivitunud on vanemlusprogrammide rakendamine lapsevanematele.

Laienenud on võimalused saada erinevaid nõustamisteenuseid nii lastel kui ka täiskasvanutel.

Muutuv keskkond tekitab uusi olukordi, aga ka uusi võimalusi nii elanikele kui ka hoolekandes töötavatele inimestele. Seega oleme avatud nii uute ideede võimalustele kui ka koostööle nende ideede elluviijatega.

Sotsiaaltöö lahutamatuks osaks on mittetulundusühingud, kelle töö eesmärkideks on kindla sihtrühma heaolu tõstmine või toetamine ning võimalike probleemide ennetamine.

Läänemaa on väike maakond. Seepärast osutavad juba täna meie suuremad MTÜ-d teenuseid üle Läänemaa. Näiteks on meil Läänemaa Suurperede Liit ja Läänemaa Pensionäride Ühendus, Läänemaa Puuetega Inimeste Koda puuetega inimeste liikmesorganisatsioonidega. Tööd on alustanud omastehooldajate ühing, mis kergendab teiste ühingute tööd.

Tugev kogukond võimaldab teenuse osutamist delegeerida sinna, kus on valmisolek ja professionaalsus teenust osutada.

Kogukonna tegevus ja ühistegevus annavad inimesele vajaliku kuuluvustunde ning loovad võimaluse ise oma heaolusse panustada.

Uude loodavasse omavalitsusse võtab kumbki osapool kaasa endale olulised tegevused ja juba loodut ei lammutata. Vastupidi – tulevikus on tagatud erinevate toetuste ja teenuste kättesaadavus kõigile ühinenud omavalitsuse elanikele.


Läänlane avaldab soovi korral kõigi valimistel kandideerijate arvamusavaldusi ja valimislubadusi tasuta.

One Response to "VALIMISLUBADUSED / KAJA ROOTARE: Sotsiaaltööst enne ja pärast ühinemist"

  1. Kadakamari   9. okt. 2017 at 13:42

    “Koostöös Töötukassaga pakume tööharjutust tööturult pikalt eemal olnud inimestele.”
    See on juba üks põhjus, miks teid mitte valida. Olete mõnda sellist koolitust ise näinud?
    See on ehe näide sellest, kuidas riigi raha, mitte midagi tehes, lihtsalt mõne koolitaja taskusse voolab.

    Vasta

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.