Lepatriinu lastehoiu lapsevanemad saatsid Haapsalu linnavolikogule avalduse, paludes toetuse lõpetamise otsust muuta

Haapsalus tegutseva Lahe Lepatriinu lastehoiu lapsevanemad jätkavad võitlust selle eest, et linnavalitsus ei lõpetaks mittetulundusühinguna tegutseva asutuse toetamist. Läänlane avaldab 28 lapsevanema kirja Haapsalu volikogule täismahus ja muutmata kujul.

Läänlases varem avaldatud samal teemal artiklit saab lugeda siit.


Käesolevaga soovivad MTÜ Lepatriinu Mängumaa lapsevanemad teha vastulause Liina Põllu poolt esitatud kirjalikule selgitusele 17.04.2019 kui ka infotunnis jagatud selgitustele 26.04.2019, kuna Liina Põld valetas.

Miks MTÜ Lepatriinu Mängumaa asutati:

Liina Põld väidab oma seletuskirjas ja infotunnis, nagu oleks MTÜ Lepatriinu Mängumaa asutatud vaid selleks, et endises Ridala vallas ei jagunud Uuemõisa lasteaed-algkoolis kohti ja seepärast tuligi asutada eralastehoid. Lepatriinu Mängumaa asutati aastal 2007 ja seepärast, et linnal ei olnud piisavalt lasteaiakohti. Esimene lastehoid oli Posti tänaval, mida rahastas linnavalitsus ning mis samuti rahastamise lõpetamisega hiljuti kinni pandi.

Kui 2009-2010 tekkis vähem lapsi, võttis linnavalitsus kätte ja tahtis Lepatriinu Mängumaalt kõik lapsed ära võtta, nagu ta teeb seda ka nüüd aastal 2019, ning panna lapsed linnalasteaedadesse. Paraku ei läinud linnavalitsusel see asi 2009-2010 korda, kuna Ridala vallavalitsus oli nõus ise hakkama lastehoiuteenust ostma, sest linn keeldus Ridala valla lastele kohti andmast. Haapsalu elanikud registreerisid seejärel end valla elanikeks ja lapsed said oma tuttavas lasteaias edasi käia.

Terje Parra soovis 2016. aasta sügisel Uuemõisa elanikuna panna oma last linna lasteaeda, kuna suurem laps käis linnas koolis, kuid Epp-Mari Täht keeldus kohta andmast ning ütles, et küsigu lasteaia kohta Ridala vallavalitsusest, kuna linnas kohti ei ole. Neid näiteid on veel teisigi ja just nende samade lapsevanemate puhul, kes praegu käivad MTÜ Lepatriinu Mängumaa lastehoius. Põhjus oli lihtne – linnalasteaias ei olnud väidetavalt kohti.

Ridala vald majandas kenasti ära nii Uuemõisa algkool-lasteaia kui ka Lepatriinu Mängumaa lastehoiud. Lapsevanemad olid lastehoiu teenusega rahul, sest linnalasteaeda linn kohti ei andnud valla elanikele, kuigi vald oli nõus selle eest tasuma.

Praegu soovib linnavalitsus sisuliselt siis lappida oma eelarveauke Ridala valla laste arvelt.

Liina Põllu poolt esitatud tabel, kuhu kohti pakuti. Liina Põllu poolt on võltsitud tabelit, kus näha, milliseid kohti lastevanematele pakuti ja mis vastu võeti.

Tabeli koostamise ajal 17.04.2019 oli reaalselt Lahe Lepatriinu lapsi Päiksejänku nimekirjas üheksa last. Tabelist loeme aga välja vaid kolm last. Samuti pakuti Vikerkaare lasteaeda kohta vaid kahele lapsele, kuna Vikerkaare lasteaed on täis. Üks lapsevanem võttis koha vastu, teine loobus, kuna kolivad välismaale elama. Rohkem sinna kohti ei olnud ja see on ka järele kontrollitud 28.03.2019, et lasteaed on tõesti täis ja kohti ei ole. Sama kinnitasid ka Liina Põld ja Mari-Epp Täht lastevanematega kohtumisel 29.03.19 ning näitasid ka vastavat tabelit.

Kuidas aga 17.04.19 tekkisid tabelisse järsku seitse kohta, mida pakuti Vikerkaare lasteaeda ning seitse last lähebki sinna?!

Samuti loeme tabelist välja, et 17.04.19 ei olnud oma eelistust öelnud kaks lapsevanemat.

Tegelikult ei olnud sellel hetkel oma eelistust öelnud viis lapsevanemat ja lisaks üks lapsevanem ei olnud veel 18.04.19 saanud isegi teadet, kuhu tema laps üldse peaks minema.

Kristin Veltri kontrollis märtsi lõpus üle selle lapsevanema meiliaadressi ning kõik oli õige ja andis sellest teada linnavalitsusse, kuid kirja polnud ikka saadetud.
Jutu tõestuseks lisatud 06.05.2019 Epp-Mari Täht kiri, kus kirjutatakse, et kolm lapsevanemat ei ole veel eelistust öelnud.

Liina Põld väitis tabelis aga juba 17.04.2019, et vaid kaks pole eelistust öelnud.

30.04 kuni 06.05 saatsid kolm lapsevanemat oma eelistused ära ning teised kolm, nagu ka Epp-Mari Tähe kirjast selgub, olid ikka veel vastamata.

See, et meil kehtib andmekaitseseadus ja tabelisse ei saa seetõttu panna nimesid, kellele kuhu kohta pakuti ja palju neist vastu võtsid ja kuhu ei tähenda seda, et see annab õiguse seda tabelit võltsida. Lapsevanemad suhtlevad omavahel ning meil on täpne informatsioon, kuhu keegi läheb ja millal vastused anti.

Muidugi paistab tabel volikogule palju kenam välja, kui seitse last saavad Haapsalu linna parimasse Vikerkaare lasteaeda kohad, kuid reaalsus paraku ei ole üldse nii ilus kui Liina Põld volikogule näidata püüab.

Personaalne suhtlemine lastevanematega:

Liina Põld väitis, et kõigi lastevanematega suheldi personaalselt ning lepiti kokku kohtumised. Kuidas saab seda nimetada personaalseks suhtluseks, kui 27.03.19 sai sulgemine teatavaks ja kuni 19.04.19 ei suudetud ühte lapsevanemat isegi teavitada? Samuti ei tuntud huvi, miks lapsevanem pole vastanud, kuigi selle kohta saadeti linnavalitsusse päringuid, et kirja pole tulnud. Lasteaias olid täiesti õiged andmed.

Samuti ei lepitud kokku mingeid personaalseid kokkusaamisi, vaid mõned lapsevanemad käisid ise linnavalitsuse uurimas, mis ja kuidas ja seda täiesti suvalisel ajal, kui nende kirjadele linnavalitsusest ei vastatud.

Lastekaitseseaduse rikkumine:

Väide, et linnavalitsuse ametnikud ei rikkunud lastekaitse seadust, ei vasta samuti tõele, sest seadus ütleb:

§ 8. Koostöö

(1) Lapse õiguste ja heaolu tagamiseks peavad riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutused ja nende ametiisikud ning avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud tegema omavahel valdkondadeüleselt koostööd kõigi lastele suunatud meetmete planeerimisel, rahastamisel ja rakendamisel, kaasates sellesse lapsi, lapsevanemaid, last kasvatavaid isikuid, huvirühmi ja avalikkust.

Antud juhul tehti otsus jaanuaris, kinnitati veebruaris ja teatavaks tehti lastevanematele nii kuidas juhtus alates 27.03.2019 märtsist. Seda ei saa kuidagi nimetada koostööks. Kui asi puudutab laste rahastamist, siis kaasatakse sellesse kõigepealt lapsevanemad, mida aga antud juhul ei tehtud. 29.03.2019 kokkusaamist ei saa küll nimetada lapsevanemate kaasamiseks antud olukorra lahendamisel.

Samuti väide, et kõikide soovidega arvestati, ei vasta kuidagi tõele. Lisatud lapsevanemate kommentaarid:

Kirjas viidatud, et kõikide lastevanemate soovidega sai arvestatud, on täiesti mööda jutt. Minule ütles Täht, et ei saa Uuemõisa lasteaeda soovitud kohta ning Lossi tn oma mulle üldse ei pakutudki. Kui selgitasin, et teine laps käib Uuemõisas koolis ning kui juba kohavahetuseks läheb, siis soovin Uuemõisa, heideti mulle ette, et aga te pole ju teinud senini avaldust lapse üleviimiseks Uuemõisa.

Minule pakuti mõlemale lapsele kohti Päikesejänkesse, aga ma pole veel oma otsust öelnud. Loodan veel meie lasteaia püsimisele.
 Jah, see on küll tõsi, et linnavalitsuset tuleb ikka palju valet ning salgamist ja tegelt see polekski halb mõte Katrin Lust kutsuda ehk siis saab tõelise tõe teada, mis tegelikult toimub.
Samuti ei suudetud enne 26.04.19 ühe pere lapsi panna ühte lasteaeda ja seda vähemasti kolme pere puhul, kuid Liina Põld väitis infotunnis, et probleeme pole, kuigi tegelikult olid suured probleemid.

Koosoleku korraldamine:

Liina Põld ütles infotunnis, et linnavalitsus organiseeris koosoleku 29.03.2019 ning kohale tuli vaid kolm lapsevanemat. Kui organiseerimiseks saab nimetada 45 minutit, siis küll.

Tegelikult oli asi nii, et Terje Parra helistas 28.03.2019 Urmas Suklesele ja küsis lasteaia sulgemise kohta. Kuna sellel hetkel oli Urmas Sukles Tallinnas ja ei saanud rääkida, siis jäi kokkulepe, et 29.03.2019 kell 9 helistame uuesti üle, et saaks asja arutada. Reedel kell 9 lepitigi kokku, et 9.45 saab tulla linnavalitsusse asja arutama. Kuna enamik lapsevanemaid käib tööl ja vähestel on võimalus 45 minuti jooksul end vabaks saada, siis tuli kohale kolm lapsevanemat.
See ei ole mitte “ainult kolm,” nagu Liina Põld väitis, vaid see on päris suur protsent 45minuti jooksul.

Liina Põld lahkelt lubas infotunnis, et Haapsalu linnavalitsus on nõus lisaks tekitama veel Lossi Lepatriinusse viis kohta ning nende eest tasuma, sest Uuemõisas napib kohti. Lossi Lepatriinus on 30 kohta ja see on lagi. Sinna ei saa juurde panna rohkem mitte ühtegi last ja seda teadis Liina Põld ka seda välja öeldes.

Kuidas saab Liina Põld seda teades lubada midagi, mida reaalselt teha pole võimalik? Kui päästeamet ja tervisekaitse on andnud loa 30 lapse jaoks, siis ei saa seda mitte kuidagi muuta ning sellega on linnavalitsuse ametnikud väga hästi kursis. Seega lubatakse vaid õhku.

Lepatriinu sulgemine

Lossi Lepatriinusse ei pakuta lastevanematele linnavalitsuse poolt kohti, öeldakse lihtsalt, et kohti pole. Sisuliselt näitab see seda, et plaan on kohe kui võimalik ka Lossi Lepatriinu kinni panna ning ametnikke tegelikult ei huvita absoluutselt, et Uuemõisas lasteaia kohti napib.

Uuemõisa ja Paralepa elanikud on nõus oma lapsed viima Lahe lastehoidu ja see ei ole nende jaoks mingi probleem. Miks siis tuleb toimiv lastehoid üldse sulgeda, kui Uuemõisa elanikele kohti napib? Samuti napib linnas kohti 1,5-aastastele, kuid Lepatriinus on need kohad koheselt olemas, ilma et peaks kuid ootama. Linnalasteaeda on aga 1,5-aastastele ootejärjekord mitmeid kuid pikk ning koheselt kohta saada pole võimalik.

MTÜ Lepatriinu mängumaa ei tohi teenida kasumit, seega võib lugeda seda sisuliselt hästi toimivaks ja ökonoomselt majandavaks linnalasteaiaks ja seda oluliselt väiksema summa eest. Kasu saavad vaid lapsed ja töötajad palka ning Haapsalu linn väga hästi toimiva teenuse.

Linnalasteaias annab linn elanikele tööd ja samas on lapsed vaadatud. Lepatriinu mängumaal toimib täpselt sama süsteem. Jääb arusaamatuks, et kui selliste valedega, nagu eelpool on välja toodud, üritatakse lastehoidu sulgeda, siis mis on tegelik põhjus. Lapsevanemad on seisukohal, et tegelik põhjus peitub hoopis selles, et lastehoid toimib liiga hästi ja paljud tahavad just seetõttu sinna kohta saada, mis aga omakorda on pinnuks silmas linnaametnikel. Lepatriinu Mängumaal on väga hästi toimiv koolieelne õpe, mis vastab Uuemõisa eelkooli õppele, samuti logopeediline ja psühholoogiline abi ning seda kõike 241 euro eest.

Liina Põld tõi infotunnis välja, et linnalasteaia suurimad kulud on õpetajate palk 1250 eurot ja logopeediline abi. Õpetaja palk kätte linnalasteias teeb 1058,44 €.
Lepatriinu mängumaal saab õpetaja 900 euro ringis palga kätte + maksud.

Linn kulutab lastele oluliselt rohkem raha, kuigi palgaerinevus ei ole nii suur, mis põhjuseks toodi. Muid teenuseid osutavad mõlemad nii Lepatriinu Mängumaa kui ka linnalasteaiad.

Kas ei peaks hoopis linnaametnikud vaatama üle lasteaedade kitsaskohad, kuhu tegelikult palju raha kulub, mitte hästi toimivaid asju kinni panema tuues ettekäändeks kokkuhoiu?

Võime tuua ka näite. Hommikul last Päiksejänku lasteaeda viies ühes rühmas vesi kraanist jooksis lõpuni avatuna. Lapsevanemal aga ununes midagi koju ning, kui ta 20-30 minuti pärast naases, jooksis vesi ikka edasi. Kuna lapsevanem ei olnud sellise raiskamisega harjunud, keeras ta kraani kinni. Siis tuli kusagilt abikasvataja ja kukkus pragama, et kes vee kinni pani, ta juba pikemat aega ootab sooja vett, sest vaja nõud ära pesta.

Kui lasteaias on kuus rühma ja iga rühm sööb vähemalt kolm korda päevas ning ootab 20-30 minutit sooja vett, tekib küsimus, palju on vee ja kanalisatsioonikulu kuus ühe lasteaia kohta? Kraan kulutab minutis vett 9 liitrit.  Kuus rühma x 9l x 30minutit = 1620l ühe söögikorra jaoks. Päevas kulub peaaegu 5000 liitrit vett ainult nõude pesemiseks. Kuus 10 000 liitrit.

Kas ei tuleks soodsam nõudepesumasinad osta ja selle raiskamise arvelt raha hoopis kokku hoida ning suunata see haridusse?

Paraku see kedagi ei huvita, vaid otsitakse lihtsamaid mooduseid eelarve lappimiseks.

Tõde, mis Liina Põld infotunnis välja ütles, on see, et Haapsalu linnavalitsus sulgeb Lahe Lepatriinu lastehoiu ja täpselt nii see ongi. Kuidagi ei saa nõus olla lööklausega Haapsalu kohta “lastesõbralik linn”, nagu välja reklaamitakse. Pigem on linnaametnikud seisukohal, et tülikad putukad need lapsed, raiskavad ainult raha.

Ja ega need kasvatajadki paremad ole, las lähevad parem Soome tööle.

Nii me paraku seda Haapsalut välja suretamegi, ei lähe ainult täiskasvanud, vaid lähevad ka lapsed ning tagasi tulevad vaid üksikud.

Merle Mäesalu küsis infotunnis Liina Põllu käest, et aga mis siis juhtub, kui Haapsalu linn ei lõpeta lepingut lastehoiuga? Liina Põld vastas, et siis peab linnavalitsus jätkama rahastust.

Vaid Teie heade inimeste käes on võim otsustada nende pisikeste särasilmade saatuse üle – kas lõhkuda laste pisikesed südamed, kui nad kaotavad oma sõbrad ja armsaks saanud õpetajad või lasta neil edasi särada. Lapsed on küll väiksed ega saa paljudest asjadest aru, kuid neil on suured tunded ja palju pisaraid.

Seega palume veelkord Haapsalu volikogul linnavalitsuse otsus üle vaadata, sest see põhineb vaid valedel ning endise Ridala valla laste arvelt eelarveaukude täitmisel ning võtta vastu määrus rahastuse jätkamiseks. Eesti vabariigi seadusega võib volikogu võtta vastu §22 (1) 5 alusel KOV, mis tagaks MTÜ Lepatriinu Mängumaa rahastamise, mis tagab kõikidele lastele võimaluse valida talle sobiv lastehoid ning samuti jääb alles üheksa Haapsalu linna elaniku töökohta.

Selleks, et teenus saaks normaalselt toimida, palume MTÜ Lepatriinu Mängumaale tagada Haapsalu linnavalitsuse haridusosakonna ametnikul vähemalt 25 lapse jaoks koht mõlemas lasteaias, mis tähendab seda, et sügisel kooli minevate või mujale elama asuvate laste arv tuleks juurde võtta Lepatriinu Mängumaa lasteaedadesse ehk siis suunata puuduolevad lapsed sinna suvel või sügisel juurde.

Lugupidamisega,
MTÜ Lepatriinu Mängumaa Lahe lastehoiu vanemad

One Response to "Lepatriinu lastehoiu lapsevanemad saatsid Haapsalu linnavolikogule avalduse, paludes toetuse lõpetamise otsust muuta"

  1. Terje   27. mai 2019 at 22:07

    https://www.youtube.com/watch?v=3UFtDJZ6Y3g&list=PLMUzKKsRS0dTefi0Z69OuxVpRqxCmMkKo&index=2&t=3263s
    Volikogu istungit näeb siit 48 minutil.

    Vasta

Vasta

Sinu e-maili ei avaldata.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.