Kasutustingimused

Andmete töötlemise põhimõtted
1. Üldsätted
1.1. Läänlane.ee kasutamisel aktsepteerite OÜ Läänlane kehtestatud andmete töötlemise põhimõtteid.
1.2. Isikuandmete töötleja on OÜ Läänlane (registrikood 12089011, juriidiline asukoht ja postiaadress Läänemaa, Haapsalu, Haapsalu linn, Sadama tn 5, 90502, e-posti aadress ivar@laanlane.ee).
1. Mõisted
1.1. Kasutaja – Läänlane.ee lehele registreerinud füüsiline isik.
1.2. Isikuandmed – Läänlane.ee veebilehel registreerides tekivad (sh kasutaja poolt OÜ Läänlane edastatud) andmed kasutaja kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need on.
1.3. Kasutajaandmed – kasutaja enda kohta avalikkusele avaldatud andmed.
1.4. Andmed – isikuandmed ja kasutajaandmed koosnimetatult.
1.5. Isikuandmete töötleja – isik, kes töötleb isikuandmeid, ja/või isik, kelle ülesandel töödeldakse isikuandmeid.
1.6. Töötlemine – iga isikuandmetega tehtav toiming.
1.7. Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole kasutaja ega isikuandmete töötleja.
2. Andmete töötlemise üldised eesmärgid
2.1. Täita kasutaja ees võetud kohustusi, mis tulenevad teenuse osutamise eesmärgist ja/või õigusaktidest.
2.2. Kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi.
2.3. Mõista paremini kasutaja ootusi ning pakkuda talle nii enda nimel kui ka koostööpartnerite kaudu tooteid ja teenuseid (turunduslikel eesmärkidel).
3. Töödeldavate isikuandmete koosseis
3.1. Kasutaja isiklikud andmed (nimi, e-postiaadress, telefoninumber).
3.2. Kasutaja kontaktandmed (e-posti aadress, elukoha aadress, telefon).
3.3. Kasutaja muud andmed.
4. Isikuandmete töötlemine
4.1. OÜ Läänlane töötleb, sh edastab, isikuandmeid kasutaja nõusolekul:
4.1.1. teenuse osutamise eesmärgil;
4.1.2. teenuse osutamise ja/või vahendamisega seotud isikutele, kellega sõlmitud lepingutes sisaldub tingimus neile edastatava teabe konfidentsiaalse käitlemise kohta;
4.1.3. teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a siis, kui kasutaja on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
4.1.4. kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);
4.1.5. täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele);
4.2. Juhul kui kasutaja on avaldanud või edastanud teenusepakkuja kaudu andmeid, mille avaldamine rikub kolmandate isikute õigusi, on OÜ-l Läänlane õigus avaldada kasutaja andmeid kolmandatele isikutele.
5. Isikuandmete töötlemise seaduslikkus ja turvalisus
5.1. OÜ Läänlane tagab isikuandmete töötlemise seaduslikkuse.
5.2. OÜ Läänlane tagab isikuandmete kaitse kaudu organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete ning range konfidentsiaalsus- ja turvalisusreeglistiku.
5.3. OÜ Läänlane vastutab isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest kinnipidamise eest.
6. Kasutaja õiguste kaitse
6.1. Kasutajal on õigus:
6.1.1. saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta;
6.1.2. nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;
6.1.3. võtta igal ajal tagasi oma nõusolek isikuandmete kasutamiseks turunduslikul eesmärgil;
6.1.4. nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud;
6.1.5. esitada pretensioon, kui kasutaja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi;
6.1.6. pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui kasutaja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi;
6.1.7. nõuda kahju hüvitamist, kui isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.
7. Lõppsätted
7.1. OÜ-l Läänlane on õigus andmete töötlemise põhimõtteid ühepoolselt muuta, tagades selle vastavuse Eesti Vabariigi õigusaktidega.
Kasutustingimused
1. Üldsätted
1.1. Läänlane.ee veebilehel end registreerides nõustute järgima OÜ Läänlane kehtestatud kasutustingimusi.
2. Mõisted
2.1. Läänlane.ee kasutajakonto – teenus, mille eesmärk on võimaldada kasutajal avaldada veebilehel kuulutusi.
2.2. Kasutaja – Läänlane.ee veebilehel registreerunud füüsiline isik.
2.3. Isikuandmed – Läänlane.ee kasutamisel tekkivad andmed kasutaja kohta.
2.4. Läänlane.ee kasutajakonto – konto, mille abil on kasutajal võimalik avaldada kuulutusi
2.5 Teenusepakkuja – juriidiline isik, kes pakub konto kaudu ligipääsu oma veebikeskkondadele ja -teenustele.
Teenusepakkuja on OÜ Läänlane (registrikood 12089011, juriidiline asukoht ja postiaadress Läänemaa, Haapsalu, Haapsalu linn, Sadama tn 5, 90502, e-posti aadress ivar@laanlane.ee).
2.6. Veebikeskkond – teenusepakkuja hallatav internetikeskkond, millele on tasuta vaba ligipääs ja kus kuulutuste avaldamiseks on vaja end registreerida.
2.7. Veebiteenused – teenusepakkuja hallatav teenus, mis võimaldab registreerinud kasutajatel tasu eest või tasuta avaldada kuulutusi ja tasuta lugeda veebilehel avaldatud ajakirjanduslikku või muud materjali, sh kuulutusi.
2.8. Sisu – kasutaja poolt profiili ja/või veebikeskkonda lisatud ja/või üles laaditud kommentaar/kirje, artikkel, kuulutus, foto jne.
3. Läänlane.ee kasutajakonto sisu
3.1. Läänlane.ee võimaldab laadida kasutajal veebikeskkonna kuulutuste rubriiki üles pilte ja tekste, kasutada teenusepakkuja foorumit/kommentaariumi, järgides peale kasutustingimuste ka vastava veebikeskkonna kasutustingimusi ning võttes arvesse, et kasutaja avaldatud ja/või üles laaditud sisu eest kannab isiklikku varalist vastutust kasutaja.Kasutaja edastatud ja/või üles laaditud kommentaari/kirje, artikli, foto või video avaldamise eest kannab isiklikku varalist vastutust kasutaja. OÜ Läänlane ega teenusepakkuja ei vastuta kasutaja poolt teenusepakkujale avaldamiseks edastatud materjali kasutamise ja/või mittekasutamise eest ja/või sellest tulenevate võimalike kulude ja kahjude eest.
4. Läänlane.ee konto loomine ja sulgemine, teiste kontode kasutamine ja sidumine
4.1. Läänlane.ee teenuse kasutamiseks peab isik end Läänlane.ee lehel registreerima.
4.2. Läänlane.ee teenuse kasutamiseks peab kasutaja arvutis olema lubatud kasutada küpsiseid (ingl cookie), mis võimaldavad aktiivset sessiooni meeles pidada ja aitavad veebilehte navigeerida.
4.3. Läänlane.ee konto loomisega kinnitab kasutaja, et on vähemalt 18aastane Läänlane.ee kasutajakonto kasutamiseks täielikult teo- ja otsustusvõimeline füüsiline isik.
4.4. Läänlane.ee konto loomiseks peab isik valima endale kasutajanime (Postitaja), mis ei pea olema kasutaja pärisnimi, ja kirjutama e-postiaadressi. Soovi korral võib avaldada oma telefoninumbri. Soovi korral saab kasutaja siduda oma konto Facebooki, Google’I või Twitteri kontoga. Selliselt on tal võimalik edaspidi teenusepakkuja veebikeskkondade ja -teenuste kasutamiseks sisse logida vastavate kasutajatunnustega.
4.5. Kasutaja on teadlik, et kasutajanime ja telefoninumbri sattumisel kolmandate isikute valdusesse vastutab ta nende isikute poolt kasutajale võetud kohustuste täitmise või kahju hüvitamise kohustuse eest.
4.6. Juhul kui kasutaja soovib Läänlane.ee kasutajakonto sulgeda, tuleb tal saata vastav sooviavaldus e-posti aadressile ivar@laanlane.ee.
4.7. Kasutustingimuste rikkumisel on OÜ-l Läänlane õigus kasutaja konto tähtajatult sulgeda ilma kasutajat sellest ette teavitamata. OÜ Läänlane ei ole kohustatud kasutajale konto sulgemist põhjendama.
5. Küpsise salvestamine
5.1. Küpsis- tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse Kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida Kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui Kasutaja on külastanud veebilehte varem, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aboutcookies.org.
5.2. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsusest ning muudest veebilehel tehtavatest toimingutest. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.
5.3. OÜ-le Läänlane kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elemente, mis salvestavad küpsiseid kolmanda poole nimel.
6. Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid
6.1. Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.
6.2. Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.
6.3. Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.
6.4. Reklaamküpsised koguvad andmeid Kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab veebilehel esitada Kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.
7.Küpsisest keeldumine
7.1. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Parema ülevaate saamiseks on soovituslik uurida Kasutaja veebilehitseja küpsiste haldamise suvandeid.
7.2. Eritüüpi veebilehitsejad kasutavad erinevaid meetodeid küpsiste keelamiseks. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel www.aboutcookies.org.
7.3. Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam Kasutajale olla kättesaadavad.
8. Kasutaja profiil
8.1. Domeeniaadressil Läänlane.ee säilitatakse kõigi kasutajate profiilid ja tegevused ning need on avalikkusele nähtavad seni, kuni kasutaja avaldatud kuulutus on veebikeskkonnast kustunud.
8.1.1. Profiilis kuvatakse kasutaja poolt avalikuks muudetud andmed, sh vaikimisi on alati nähtav kasutaja enda valitud kasutajanimi (Postitaja) ja e-postiaadress. Kui kasutaja on avaldanud ise oma telefoninumbri, siis on ka see avalik kuni kuulutuse kustumiseni. Kasutajal on võimalik andmeid alati muuta, kui ta annab sellest teada e-postiaadressil ivar@laanlane.ee.
8.2. OÜ Läänlane ega teenusepakkuja ei vastuta kasutaja profiilis avalikustatud andmetega seotud asjaolude eest, samuti sellest tulenevate võimalike kulude ja kahjude eest.
8.3. Isikuandmete töötlemisel kohaldatakse OÜ Läänlane isikuandmete töötlemise põhimõtteid.
9. Nõuded sisule
9.1. Läänlane.ee vahendusel ei ole lubatud avaldada ega esitada teenusepakkujale avaldamiseks sisu, mis on:
9.1.1. kuritahtlik, eksitav, ähvardav, vägivalda või vaenu õhutav ning rassilist, usulist, sotsiaalset, rahvuslikku ja soolist diskrimineerimist propageeriv;
9.1.2. eetikanormide ning hea tavaga vastuolus, sh solvav, au ja väärikust alandav;
9.1.3. autori-, omandi-, andmekaitse- või muid isikuõigusi rikkuv;
9.1.4. pornograafilise või muu ebasündsa sisuga;
9.1.5. muul viisil Eesti Vabariigi õigusaktidega vastuolus.
9.2. OÜ Läänlane jätab endale õiguse eemaldada Läänlane.ee vahendusel kasutaja poolt avaldatud sisu, mis on vastuolus kasutustingimusega. OÜ Läänlane ei ole kohustatud kasutajale sisu eemaldamist põhjendama.
9.3. Juhul kui kasutaja avaldatud sisu või tema poolt teenusepakkujale edastatud sisu avaldamiseks puudus kasutajal õigus või selle avaldamisel rikuti kolmandate isikute õigusi, võib OÜ Läänlane edastada kasutaja isikuandmed isikule, kelle õigusi avaldamine rikkus.
9.4. Kasutaja kannab OÜ-le Läänlane või teenusepakkujale isikliku varaga kogu kahju (sh õigusabikulud), mis tekib kolmandate isikute poolt nõuete esitamisega OÜ Läänlane või teenusepakkuja vastu, tingituna kasutaja poolt Läänlane.ee vahendusel avaldatud, üles laaditud ja/või teenusepakkujale edastatud sisust.
10. Lõppsätted
10.1. Kasutaja kohustub hoiduma mistahes viisil ja vahenditega Läänlane.ee kasutajakonto toimimisse ja/või tehnilistesse lahendustesse sekkumisest. Keelatud on igasugune tegevus, millega võib kaasneda Läänlane.ee süsteemi ülekoormamine või toimimise häirimine.
10.2. OÜ-l Läänlane on õigus Läänlane.ee kasutajakonto kasutustingimusi ühepoolselt muuta, tagades selle vastavuse Eesti Vabariigi õigusaktidega. Kasutustingimuste ühepoolse muutmise põhjuseks võib olla vajadus kõrvaldada vastuolu seadusega, viia kooskõlla veebikeskkondade või -teenuste vajaduste ja võimalustega vmt.
10.3. Läänlane.ee kasutajakonto kasutamisest tekkinud vaidlused lahendatakse Lääne Maakohtus, lähtudes käesolevatest tingimustest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.